TESTIMONIALS CAROUSEL WITH BOTTOM IMAGE

[rt_testimonial_style allow_nav=”false” allow_dots=”false” autoplay_timeout=”6000″ posts_in_desktop=”3″ testimonial_image_style=”image-circle” max_posts=”-1″]

DEFAULT TESTIMONIALS SLIDER

[rt_testimonial_style testimonial_style=”two” allow_nav=”false” navigation_dot_style=”one” autoplay_timeout=”6000″ posts_in_desktop=”1″ posts_in_tab=”1″ testimonial_image_style=”image-circle” max_posts=”-1″]

TESTIMONIALS CAROUSEL WITH BACKGROUND

[rt_testimonial_style testimonial_style=”three” allow_nav=”false” autoplay_timeout=”6000″ posts_in_desktop=”3″ testimonial_image_style=”image-circle” max_posts=”-1″]

TESTIMONIALS CAROUSEL WITH TOP IMAGE

[rt_testimonial_style testimonial_style=”two” allow_nav=”false” allow_dots=”false” autoplay_timeout=”6000″ posts_in_desktop=”3″ testimonial_image_style=”image-circle” max_posts=”-1″]
Skip to content